exams-catalunya.net

'An important
stepping stone
in your career'

Què és el TKT?

El Teaching Knowledge Test és un examen de Cambridge English que avalua l'ensenyament d'anglès a persones d'altres llengües.

L'objectiu d'aquest examen és incrementar la confiança i les perspectives de treball de professors i professores centrant-se en el més essencial del coneixement pedagògic necessari per ensenyar a la primària, secundària o a adults a qualsevol lloc del planeta. Aquest reconeixement accessible i polivalent t'ensenyarà a comprendre i utilitzar:

 • diferents metodologies didàctiques
 • el "llenguatge pedagògic"
 • diferents recursos
 • aspectes claus en la planificació de la classe
 • mètodes didàctics per a finalitats específiques


 

A qui va dirigit el TKT?

El TKT ofereix al professor una important base en allò essencial del coneixement pedagògic necessari per a l'ensenyament de l'anglès en una classe. És ideal per a tot tipus de professors, sense importar quin sigui el seu bagatge o experiència docent. També està molt indicat per a persones que vulguin ensenyar anglès però que encara no han entrat en el camp de la docència.

No hi ha requisits d'entrada formals. Tanmateix, es recomana a qualsevol que vulgui examinar-se de TKT que tingui com a mínim un nivell intermig d'anglès -nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per les Llengües (MCERL) - ex. PET, IELTS amb un marge de puntuació de 4.

 

En què consisteix el TKT?

La majoria de professors solen fer un curs de preparació abans de presentar-se a l'examen però si ho prefereixes també el pots preparar i estudiar pel teu compte.

El TKT consta de tres mòduls essencials. Aquests es poden fer en una sola sessió d'examen o per separat en tres sessions diferents i en qualsevol ordre. Cada mòdul consisteix en un test de 80 preguntes objectives, en un temps de 80 minuts, en les quals s'ha de seleccionar la resposta correcta i marcar-la en un full de resposta informatitzat.

Mòdul 1 - Llenguatge i experiència en l'aprenentatge i la docència de la llengua

 • Descripció del llenguatge i les habilitats lingüístiques
 • Bases per a l'aprenentatge de llengües
 • Bases per l'ensenyament de llengües

Mòdul 2 - Planificació de classes i utilització de recursos en l'ensenyament de llengües

 • Planificació i preparació de lliçons o seqüència de lliçons
 • Selecció i ús de recursos i materials

Mòdul 3 - Conducció de la classe i el procés d'aprenentatge

 • El llenguatge del professor i l'estudiant dins l'aula
 • Conducció de la classe

 


Aquest test és especialment rellevant per als professors dels col·legis catalans que es troben implicats en la experiència d'ensenyar assignatures mitjançant l'anglès (Projecte AICLE: aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera). Aquest enfocament té a veure amb els estudiants que reben l'ensenyament de matèries com ara història, geografia, etc. mitjançant l'anglès. Pot tenir èxit en la millora de l'aprenentatge tant dels idiomes com de les altres matèries i desenvolupant una actitud de 'puc fer-ho' molt positiva en els joves com alumnes d'idiomes.

Qué és CLIL?

TKT: Content and Language Integrated Learning comprova els coneixements del candidat pel que fa al Content and Language Integrated Learning (CLIL) i la pràctica en la planificació, l'ensenyament i l'assessorament de les matèries curriculars impartides en anglès.

CLIL descriu una aproximació envolvent a l'ensenyament i l'aprenentatge on les assignatures s'ensenyen i s'estudien fent servir un idioma no natiu. En CLIL, aprendre una matèria curricular mitjançant un segon, tercer ó quart idioma comporta la millor pràctica dins una sèrie de diferents contexts educacionals.

Una aproximació mitjançant el CLIL presenta una sèrie d`'avantatges: desenvolupa tant les habilitats com la comprensió de l'estudiant, millora els seus processos cognitius i les aptituds comunicatives i potencia l'enteniment intercultural.

La necessitat global de l'aprenentatge d'idiomes, particularment l'anglès, significa que el potencial del CLIL és enorme. En el cas dels professors d'altres assignatures curriculars, els permet afegir l'ensenyament dels idiomes a la seva actual capacitació la qual cosa por suposar una millora de les seves oportunitats professionals. Pel que fa als professors d'idiomes, poder entendre com ensenyar una àmplia varietat d'assignatures curriculars constitueix un desafiament estimulant per al segle XXI.

TKT: Content and Language Integrated Learning és adequat per a professors en actiu ó en formació i per a candidats internacionals que ensenyen als diferents sectors de l'educació: primària, secundària i terciària. Pot resultar particularment interessant per:

 • professors que necessiten impartir la seva assignatura en anglès ó que volen afegir l'ensenyament dels idiomes al seu currículum personal
 • professors d'anglès que necessiten ensenyar assignatures curriculars en un segon, tercer ó quarto idioma
 • assistents de classe que treballen en un context CLIL
 • professors d'anglès com a llengua accessòria - English as an Additional Language (EAL) - amb estudiants no natius a les seves classes.

No hi ha requisits formals d'accés. Tanmateix, es recomana que qui vulgui realitzar el TKT: Content and Language Integrated Learning acrediti com a mínim un nivell intermig d'anglès - Nivell B1 del Marc Comú de Referència per a les Llengües (CEFR) del Consell d'Europa - p.e. PET, IELTS band score of 4. Els candidats hauran també de familiaritzar-se amb l'idioma de l'ensenyament tal i com es representa als glossaris del TKT i el CLIL.

Els candidats que obtinguin un resultat satisfactori en el test estaran preparats per afrontar l'experiència de l'ensenyament d'assignatures comunes mitjançant l'anglès.

Què fa TKT: Content and Language Integrated Learning test?

TKT: Content and Language Integrated Learning comprova els coneixements del candidat pel que fa al contingut de l'ensenyament en un idioma i l'aprenentatge, el pensament i les habilitats lingüístiques que es desenvolupen mitjançant diferents matèries curriculars. Avalua el coneixement sobre com planificar lliçons i sobre les activitats i els recursos emprats com a recolzament a l'enfocament CLIL. També avalua el coneixement sobre com s'imparteixen les lliçons i sobre com es desenvolupa l'assessorament en contexts CLIL.

TKT: Content and Language Integrated Learning no avalua coneixements específics però si comprova si es disposa de les habilitats que permeten ensenyar les diferents assignatures.

El format de l'examen

TKT: Content and Language Integrated Learning és un mòdul optatiu del TKT i segueix el format d'aquest examen. Es tracta d'un sol test amb una durada d'1 hora i 20 minuts i que conté 80 preguntes. Hi ha dues parts en el test:

Àrees de coneixement

 • Knowledge of CLIL and Principles of CLIL (25 preguntes)
 • Planning, Teaching and Assessing

Per una informació més detallada sobre aquest examen pots visitar la web de Cambridge English: http://www.cambridgeesol.org/exams/teaching-awards/clil.html

 


El professors d'anglès necessiten per una banda ser competents lingüísticament i per altra tenir la capacitat d'entendre les dificultats que els estudiants es poden trobar en el procés d'aprenentatge de la llengua. Per ajudar en aquestes necessitats, TKT: Knowledge About Language avalua els coneixements del candidat en relació amb els sistemes lingüístics que necessiten els professors a l'hora de planificar i ensenyar les seves lliçons.

TKT: Knowledge About Language és adequat per a professors en actiu ó en formació i per a candidats internacionals que ensenyen en els diversos sectors de l'educació: primària, secundària i terciària.

No hi ha requisits formals d'accés. Tanmateix, es recomana que qui vulgui realitzar elTKT: Knowledge About Language acrediti com a mínim un nivell intermig avançat d'anglès - Nivell B2 del Marc Comú de Referència per a les Llengües (CEFR) del Consell d'Europa - p.e. FCE.

Qué fa TKT: Knowledge About Language test?

TKT: Knowledge About Language comproba els coneixements del candidat en relació amb els sistemes lingüístics que necessiten els professors a l'hora de planificar i ensenyar les seves lliçons. Avalua els coneixements sobre com actuen els diferents aspectes de l'anglès des de la perspectiva de l'ensenyament. TKT: Knowledge About Language també es centra en la consciència que el professor té de les necessitats lingüístiques de l'alumne i de les dificultats que comporta l'aprenentatge d'un segon idioma.

El format de l'examen

TKT: Knowledge About Language és un mòdul optatiu del TKT i segueix el format d'aquest examen. Es tracta d'un sol test amb una durada d'1 hora i 20 minuts i que conté 80 preguntes.

L'examen està dividit en quatre parts, que avaluen el coneixement del candidat pel que fa als trets lexicològics, fonètics, gramaticals i discursius de l'anglès des de la perspectiva de l'ensenyament:

 • Lexic
 • Phonology
 • Grammar
 • Discourse

Les quatre seccions de l'examen també avaluen la consciencia del candidat respecte de les necessitats del estudiantes d'idiomes (p.e. comprensió de conceptes, significat i formes; treballar amb diversos idiomes; errades i d'altres dificultats lingüístiques).

Per una informació més detallada sobre aquest examen pots visitar la web de Cambridge English: http://www.cambridgeesol.org/exams/teaching-awards/kal.html


TKT: Practical és un nou mòdul de TKT que proporciona als professors una certificació relativa a les seves habilitats pràctiques en la docència. Complementa els tests i les certificacions per a professors de Cambridge English i es pot obtenir juntament amb els altre mòduls del TKT o de forma separada.

Com que no és necessari cap curs per obtenir TKT: Practical, aquesta qualificació senzilla i assequible és la certificació ideal per als professors que ja desenvolupen la seva tasca però que no disposen d'una qualificació formal.

Les escoles i les universitats que ja desenvolupen els seus propis programes de formació de professors també poden fer servir TKT: Practical com a mètode de certificació i validació externa dels aspectes pràctics de l'ensenyament dins els seus cursos.

Què fa TKT: Practical test?

TKT: Practical tests:

 • planificació de les lliçons
 • desenvolupament de les classes
 • tècniques docents

El format de l'examen

 • L'examen té el format d'una observació de 40 minuts de classe: una sessió de 40 minuts o dues sessions de 20 minuts, una de las quals pot ser d'ensenyament als companys de curs.
 • Cambridge English proporciona una plantilla de planificació de classes perquè sigui completada. El conjunt del plà també és avaluat.
 • Els resultats del TKT fan referència a quatre bandes de puntuació, 1-4.
 • Normalment els resultats estan disponibles entre quatre i sis setmanes a partir de la data del test.

A qui va dirigit TKT: Practical?

TKT: Practical està disponible per als professors en actiu. No hi ha cap més requisit formal a part de ser un professor les classes del qual puguin ser observades.

Tanmateix, es recomanable per qui vulgui realitzar TKT: Practical estar en possessió d'un nivell intermig de coneixement de l'anglès, equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (CEFR) del Consell d'Europa - p.e. un nivell equivalent al Preliminary English Test.

 


Que és YL Test?

TKT: YL (Young Learners) és un mòdul especialitzat del Cambridge English Teaching Knowledge Test (TKT) centrat en estudiants d'edats compreses entre els 6 i els 12 anys. Aquesta certificació incrementarà la teva confiança com a professor ajudant-te a progressar en la teva carrera docent.

Què fa TKT: YL test?

Avalua els coneixements del candidat pel que fa a:

 • conceptes relacionats amb l'aprenentatge i el desenvolupament dels 'young learners' i els fonaments de l'ensenyament de l'anglès als 'young learners' (característiques bàsiques dels nens com a aprenents d'idiomes, desenvolupament d'estrategies cognitives/communicatives mitjançant l'aprenentatge de la llengua),
 • com planificar les lliçons per a 'young learners' (components dels ' lesson plans', com proporcionar suport i estímul, materials i recursos),
 • la pràctica de l'ensenyament als 'young learners' (llenguatge d'aula, construcció de tècnique i estratègies, activitats de pràctica, organització de les classes),
 • la pràctica de l'assessorament a l'esnsenyament dels 'young learners' dins l'aula (objectius i enfocament dels diferents tipus d'avaluació dins l'aula).

A qui va dirigit TKT YL?

TKT: YL (Young Learners) està adreçat a:

 • professors que ensenyen a nens d'entre 6 i 12 anys
 • professors que volen ensenyar a aquest grup d'edat en un futur
 • assistents d'aula que treballen amb nens i nenes d'entre 6 i 12 anys, o que treballaran aquest camp en un futur

TKT: YL s'adreça tant a aquells que tenen l'anglès com a segona o tercera llengua com als que la tenen com a llengua principal. No hi ha requisits addicionals per presentar-se al TKT: YL.

 


Recursos disponibles:


Inscripció pels mòduls TKT

Trobaràs tota la informació relativa a la inscripció als mòduls TKT a la nostra pàgina de contacte. Els candidats també poden, si volen, registrar-se online en aquesta web.

TKT: Practical està disponible al llarg de tot l'any, si voleu inscriure-us en aquest mòdul empleneu l'imprès d'inscripció i feu-lo arribar al nostre centre com a mínim 5 setmanes abans de la data sol·licitada.

Inscripció i preu de les sessions del Computer Based Teaching Knowledge Test (TKT)
Sessions 'Paper Based' Sessions 'Computer Based'
Examen
Data de l'examen
Data límit d'inscripció
Preu per mòdul
Modules 1, 2, 3
Dimarts 25 juny
7 maig 2013
48,50 €
CLIL, KAL, YL
Dimecres 26 juny
Modules 1, 2, 3
Dissabte 7 desembre
26 novembre
CLIL, KAL, YL
Practical Test
Sota petició
154,50 €

Inscripcions fora de termini i anul·lacions

Es cobrarà un import addicional de 24 € en cas que la inscripció es realitzi durant les dues setmanes següents a la data límit de matriculació i de 40 € quan es realitzi a partir d'aquestes dues setmanes. Si per una causa mèdica justificada un candidat no pot realitzar l'examen li serà retornat l'import pagat, descomptant-se 24 € en concepte de despeses administratives. No s'acceptarà cap altre motiu com a causa de baixa i, per tant, no s'efectuarà cap devolució.

Facilitats per candidats amb discapacitat

Cambridge English proporciona un servei de facilitats d'accés als exàmens per als candidats que presenten circumstàncies especials, com ara dificultats d'aprenentatge, d'audició o de visió.

Per una més àmplia informació en relació amb els serveis disponibles fes click als vincles següents:

Dificultats d'aprenentatge
Dificultats d'audició
Dificultats de visió

També disposes d'informació relativa a la disponibilitat de materials modificats que es poden proporcionar per tal d'atendre les necessitats d'aquests candidats.


IMPORTANT

Per tal d'evitar errades en l'emissió dels certificats finals, és molt important que a la llista de candidats constin el nom i cognoms de cadascun dels candidats, escrits correctament, així com la data de naixement de tots ells. El centre no es responsabilitza de les errades en l'ortografia o en els accents als certificats. Si l'/els estudiant/s es matricula/en per mitjà d'un centre acadèmic, és important que hi figurin també el nom, adreça, e-mail i telèfon del centre.

 

 

Results Online

ALTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Page in English Página en castellano